Grudzień 2015

rewolucyjna zmiana przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Szanowni Państwo,

Jak już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. uznał, że nie jest zgodny z polską Konstytucją § 2 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Resort pracy ma czas do listopada 2016r. na zmianę tego niekonstytucyjnego przepisu.

delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w Krakowie w dniu 14.01.2016 omówione zostaną szczegółowe zasady delegowania do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Omówiona zostanie w szczególności procedura uzyskiwania zezwolenia administracyjnego na delegowanie pracowników tymczasowych z Polski.

Kancelaria Brighton&Wood otrzymała w grudniu najnowsze wytyczne Federalnej Agencji Zatrudnienia dotyczące zasad delegowania pracowników tymczasowych z Polski do Niemiec. Wytyczne te zostaną omówione szczegółowo na seminarium.

Bardzo szczegółowo omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania niemieckich układów taryfowych dla branży pracy tymczasowej oraz dla innych branż przez polskie firmy.

Prawnicy Brighton&Wood omówią zasady zakładania spółek na terenie Niemiec oraz dokonają porównania kosztów pozapłacowych (ZUS, podatki i inne opłaty) w przypadku delegowania i bezpośredniego zatrudnienia na terenie Niemiec oraz wskażą możliwości i stosowane modele optymalizacji płacowej na terenie Niemiec.

Wszechstronnie omówione zostaną także zapowiedziane zmiany zasad delegowania pracowników w ramach realizacji umów o dzieło. 

MRPiPS przedstawiło projekt ustawy implementującej Dyrektywę o delegowaniu pracowników

Przepisy te skierowane są przede wszystkim do pracowników delegowanych do Polski oraz podmiotów polskich, u których takie osoby pracują.

Warto zwrócić uwagę na Rozdział VII projektu – „Stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim” Do rozdziału tego proponuje się, co do zasady, przeniesienie regulacji zawartej w obowiązującym art. 67[3] Kodeksu pracy, zgodnie z którym art. 67[1] i 67[2] Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Przepisy tej ustawy miałyby więc zastosowanie w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.
 
Należy także zwrócić uwagę na przepisy dotyczące kar, grzywien i ich egzekwowania. Według proponowanej ustawy, karze grzywny będzie podlegał również pracodawca delegujący pracownika z terytorium RP lub przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nie udziela informacji na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy w trybie określonym tą ustawą.
 
Dużą rolę w realizacji nowych przepisów przewidziano dla Państwowej Inspekcji Pracy, która ma ściśle współpracować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 
Ustawa jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Ustawa powinna wejść jednak w życie nie później niż 1 maja 2016r., ponieważ taki czas na implementację dała Państwom Członkowskim Dyrektywa. 

delegowanie w 2016 roku: ważne zmiany dla firm, nowe restrykcje we Francji i Belgii; rewolucja w delegowaniu do Niemiec

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania poświęcone delegowaniu pracowników za granicę.
Odbędą się one w Krakowie, w dniu 14.01.2016 r. w Sali konferencyjnej Portalu Delegowanie.pl w Hotelu Conrad.
 
W części pierwszej (9.00-11.00) omówione zostaną zasady delegowania pracowników do Belgii i Francji. Kraje te wprowadziły od 1.1.2016 r. nowe restrykcje i konieczne formalności dla polskich firm. Zmieniona została też praktyka kontrolna belgijskich i francuskich instytucji.
 
W części drugiej (11.00-13.00) mówione zostaną krajowe zmiany:
  1. Delegowanie w oparciu o podwójne i potrójne zlecenia
  2. Zmiana zasad poświadczania A1 z art. 13
  3. Zaostrzenie kryteriów poświadczania A1 z art. 12
  4. Polskie urzędy (ZUS i PIP oraz administracja skarbowa) kontrolują polskie firmy na zlecenie zagranicznych instytucji i zbierają dla nich dowody przeciwko polskim przedsiębiorcom
  5. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej: koniec delegowania dla wielu firm
  6. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej w Polsce: polskie urzędy będą w 2016 roku ścigać polskich eksporterów usług, błyskawiczne egzekwowanie zagranicznych kar, podatków i składek w Polsce.
  7. sensacyjne orzeczenie Sądu Najwyższego z grudnia 20015 roku nakazujące oskładkować kwatery pracownicze: zmiana praktyki ZUS,
  8. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r.:  konieczna zmiana przepisów podstawie wymiaru składki: koniec delegowania za granicę!
W części trzeciej omówione zostaną rewolucyjne zmiany na rynku niemieckim. Polskie firmy mają wyjątkowo mało czasu, by się do nich przygotować. Dla wielu firm zmiany będą miały charakter zasadniczy, a w wielu sektorach usługi polskich firm staną się znacząco droższe i wielu polskich przedsiębiorców nie będzie w stanie konkurować z firmami niemieckimi.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS

„Krytyczne” dla firm delegujących postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS zmierzają albo do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1, albo do podwyższenia podstawy wymiaru składek. W pierwszym przypadku ZUS dąży do wyłączenia pracowników lub zleceniobiorców delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z tym skutkiem, że firma zostanie zobligowana do opłacenia za granicą składek oraz odsetek i kar, za wszystkie wsteczne i bieżące okresy delegowania.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP

W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy prawnicy Brighton&Wood chronią firmę i jej władze przed wszczęciem postępowań o wykroczenie, oraz zapobiegają uzyskaniu przez inspektorów wiedzy i dowodów, które w przyszłości mogą spowodować wszczęcie przez pracownika, pracownika tymczasowego lub leceniobiorcy postępowania sądowego przeciwko firmie. Bardzo często w praktyce delegowania kontrola PIP jest elementem kontroli krzyżowej wszczętej przez zagraniczne Instytucje.