Marzec 2018

Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę: polskie sądy i polski fiskus dyskryminują zleceniobiorców wbrew europejskim regulacjom

Według stałej linii interpretacyjnej polskiego fiskusa,  osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i oddelegowane za granicę zawsze są opodatkowane w Polsce, nawet wówczas gdy przedsiębiorstwo delegujące posiada za granicą tzw. zakład podatkowy (np.: oddział, filię) i poprzez ten zakład realizuje usługę za granicą.

Stanowisko to z pozoru jest korzystne. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że zagraniczny fiskus ma często odmienny pogląd na ten temat i żąda odprowadzenia podatku dochodowego za te osoby jak za pracowników najemnych. Dochodzi zatem wówczas do niepożądanego zjawiska podwójnego opodatkowania.

Akcja polskiego fiskusa wymierzona w polskie firmy opiekuńcze

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej orzeczeń sądowych negujących podróże służbowe zleceniobiorców delegowanych w opiece na teren Niemiec.

Korzystna zmiana podejścia ZUS i fiskusa do pracowników delegowanych: firmy delegujące oszczędzą miesięcznie nawet 350 euro/osobę

Kancelaria Brighton&Wood przekazała Portalowi Delegowanie.pl kilka najnowszych wytycznych ZUS oraz kilkanaście najnowszych orzeczeń sądowych. Pozwalają one, po odpowiednim dostosowaniu dokumentacji i polityki płacowej, na oszczędność miesięcznie do ponad 350 euro za każdego pracownika i zleceniobiorcę delegowanego.

Belgijska inspekcja socjalna na masową skalę kwestionuje legalność delegowania przez polskie firmy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi belgijskiej inspekcji socjalnej przekazanymi Portalowi Delegowanie.pl przez Kancelarię Brighton&Wood, od stycznia 2018 roku mają miejsce zmasowane kontrole u belgijskich kontrahentów polskich firm. Mają one na celu zakwestionowanie legalności delegowania i przymuszenie belgijskiego pracodawcy do opłacenia składek socjalnych za delegowanych pracowników. Brukselskie biuro IPP monitoruje aktualnie ponad takich 70 postępowań. Co ciekawe, belgijskie władze działają z pominięciem procedur przewidzianych w rozporządzeniach unijnych dot. formularzy A1 i nie informują o swoich działaniach ZUS. Inna ciekawa kwestia to fakt, że przyczyna kwestionowania legalności delegowania nie leży w tych kilkudziesięciu przypadkach po stronie polskiej firmy i ew. braku lub niewystarczającej działalności na terenie Polski. Podstawą postępowań karnych prowadzonych wobec polskich przedsiębiorców i ich belgijskich kontrahentów jest niewłaściwa organizacja pracy polskich pracowników i ich podporządkowanie belgijskiemu kontrahentowi.

Kumulacja wynagrodzeń zleceniobiorców zatrudnionych w opiece – ZUS i sądy wbijają gwóźdź do trumny nielegalnemu systemowi delegowania

Część firm delegujących opiekunki do Niemiec stosuje system wypłat skumulowanych, który do niedawna zdaniem niektórych organizacji przedsiębiorców i zdaniem niektórych doradców prawnych pozwalał na odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne nie co miesiąc, ale raz na kilka miesięcy.

W ostatnich dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajął wyraźne stanowisko w tej sprawie. Także orzecznictwo sądowe nie pozostawia suchej nitki na tym systemie.

ZUS uchyla formularze A1 wydawane polskim firmom delegującym opiekunki do Niemiec

Większość firm działających w branży opieki uzyskuje zaświadczenia A1 w oparciu o art. 13.1 rozporządzenia 883/2004. Stanowi on, że osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podlega:

a) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim; lub

b) jeżeli nie wykonuje znacznej części pracy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania:

(i) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, jeżeli jest zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę; lub

(ii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli jest zatrudniona przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się tylko w jednym państwie członkowskim. 

Zagraniczne instytucje od marca 2018 roku mają prawo uchylać formularze A1 wydane przez ZUS firmom delegującym.

W jednym z grudniowych mailingów informowaliśmy Państwa, że przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu toczy się sprawa dotycząca uznawalności zaświadczeń A1 przez instytucje kraju przyjmującego. 

Niedawno w tej sprawie został wydany wyrok. Trybunał podzielił zdanie Rzecznika Generalnego i orzekł, że sąd przyjmującego państwa członkowskiego może pominąć zaświadczenie A1 wydane przez instytucję wyznaczoną przez właściwe organy państwa członkowskiego, jeżeli sąd ten stwierdził, że zaświadczenie to zostało uzyskane lub powołano się na nie w sposób noszący znamiona oszustwa lub wyłudzenia. 

Niemieckie instytucje mają prawo uchylać formularze A1 wydane przez ZUS firmom opiekuńczym

W jednym z grudniowych mailingów informowaliśmy Państwa, że przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu toczy się sprawa dotycząca uznawalności zaświadczeń A1 przez instytucje kraju przyjmującego, w przypadku gdy sąd karny tego kraju orzekł, że zostały one wydane wskutek oszustwa. 

Niedawno w tej sprawie został wydany wyrok. Trybunał podzielił zdanie Rzecznika Generalnego i orzekł, że sąd przyjmującego państwa członkowskiego może pominąć zaświadczenie E 101/A1 wydane przez instytucję wyznaczoną przez właściwe organy państwa członkowskiego, jeżeli sąd ten stwierdził, że zaświadczenie to zostało uzyskane lub powołano się na nie w sposób noszący znamiona oszustwa lub wyłudzenia. 

Ograniczenia w zakresie obowiązywania i uznawania w Polsce ukraińskich certyfikatów rezydencji

Na jednym z najbliższych seminariów online omówimy praktyczne aspekty korzystania w Polsce z ukraińskich certyfikatów rezydencji.

Porozumienie polskich i duńskich instytucji o współpracy w zakresie ograniczania polskiego eksportu do Danii

Polskie i duńskie władze porozumiały się niedawno w sprawie inwigilacji polskich firm – zgodnie z dyrektywą wdrożeniową. Analogiczne porozumienia PIP podpisuje także ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. O praktycznych aspektach tego niekorzystnego dla polskich firm procederu opowiemy na jednym z najbliższych seminariów online.