Sierpień 2017

ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy: kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec

Z najnowszych wyjaśnień ZUS wynika, że stosowany przez niektóre firmy delegujące system zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy jest nieprawidłowy, ponieważ polega na złośliwym i uporczywym zaniżaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek delegowanych do Niemiec.

Firmie stosującej taki system grozi przypis składek wraz z karnymi odsetkami, a także karna opłata dodatkowa w wys. 100% nieopłaconych składek.

Posiadanie karty pobytu w Polsce nie przesądza o rezydencji podatkowej Ukraińca

Uzyskanie karty pobytu stałego bądź czasowego przez cudzoziemca zatrudnionego w Polsce w oparciu o umowę zlecenia lub o dzieło, nie decyduje o posiadaniu w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam fakt otrzymania ww. kart przez obcokrajowca nie może przesądzać o tym, że należy go traktować jako osobę z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – tak wynika z najnowszej interpretacji podatkowej przekazanej nam przez Kancelarię Brighton&Wood.

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy, nowe restrykcje

Niedawno weszły w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie jest w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej. 

Czy zagraniczny podmiot zatrudniający w Polsce pracowników jest płatnikiem ich podatku PIT ?

Sądy wydają ostatnio bardzo ważne wyroki dotyczące zasad odprowadzania zaliczek na podstawek dochodowy od osób fizycznych za polskich pracowników wykonujących pracę w Polsce na rzecz podmiotów, które w Polsce nie mają siedziby. Wyroki są o tyle ważne, że zmieniają całkowicie dotychczasową praktykę w tym zakresie. Wywracają też całkowicie praktykę organów skarbowych w tym zakresie. 

Nowe regulacje dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

Podczas wakacji Prezydent podpisał nowelizację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uchwalone przepisy dotyczą głównie nowych zezwoleń – na pracę sezonową i są implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze sezonowego.

Jak podwyższyć wynagrodzenie netto zapewniane pracownikom delegowanym za granicę?

W 2017 roku poziom płac pracowników delegowanych szybuje w górę. Szacuje się, że wzrost realnych wynagrodzeń w niektórych branżach przekroczy 25%. Pracownicy delegowani oczekują od swoich pracodawców coraz wyższych wynagrodzeń netto.

Wynagrodzenie ze zlecenia za pierwszy miesiąc nie może być przesunięte na kolejny - rygorystyczne podejście PIP

Docierają do nas sygnały, że inspektorzy pracy w trakcie kontroli wypłat minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia zwracają uwagę, że wypłata za pierwszy miesiąc pracy jest dokonywana w następnym miesiącu, a nie w tym samym - co jest ich zdaniem niezgodne z przepisami.

 Przykładowo, zleceniobiorca zatrudniony jest od 20 maja na okres 6 miesięcy. Pierwsze wynagrodzenie (za godziny przepracowane w maju) otrzymuje do 10. czerwca. Zdaniem niektórych inspektorów pracy jest to niezgodne z przepisami, ponieważ zleceniobiorca powinien otrzymywać wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu, czyli już maju powinien otrzymać pierwsze wynagrodzenie. 

Delegowanie do Niemiec: Nowe stanowisko Zollamt w sprawie składników płacy minimalnej

Niemiecki urząd celny (Zollamt) właściwy do kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia (MiLoG) wydał niedawno ważny komunikat dotyczący składników wynagrodzenia, które mogą być zaliczane na poczet płacy minimalnej. Nowe stanowisko urzędu jest korzystniejsze od dotychczasowego.

Przypomnijmy, że dotychczas Zollamt pozwalał zaliczać na poczet płacy minimalnej tylko takie składniki wynagrodzenia i takie świadczenia, które są ekwiwalentem za tzw. „zwykłą pracę”, czyli:

 • dodatki stażowe,
 • dodatki rozłąkowe,
 • dodatki wypłacane celem wyrównania płacy minimalnej w Niemczech,
 • jednorazowe wypłaty okolicznościowe (np. z okazji świąt czy urlopu).

Nie można zaś było uwzględnić:

 • dodatku za nadgodziny,
 • dodatku za pracę w niedziele oraz święta,
 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za pracę z niebezpiecznymi substancjami,
 • premii regulaminowych i uznaniowych,
 • nagród
 • diet i innych należności często zapewnianych przez polskie firmy.

Ta interpretacja została właśnie diametralnie zmieniona na korzyść polskich firm.

Nowe podejście urzędu celnego cieszy, ponieważ umożliwi zapewnienie pracownikom wyższych poborów netto – zwolnionych z opodatkowania i z oskładkowania, nie naruszając przy tym przepisów o płacy minimalnej.

Przy planowaniu delegowania należy zwrócić uwagę, że niektóre składniki w dalszym ciągu nie są uwzględniane przy liczeniu wynagrodzenia minimalnego. Pełną interpretacją dysponuje Kancelaria Brighton&Wood.

Nowe zezwolenia dla firm budowlanych

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Jeżeli działacie Państwo jako podwykonawca na obiektach lub kontraktach, które są lub były przedmiotem zamówień publicznych, prosimy o pilną weryfikację, czy nowe obowiązki Państwa nie dotyczą. Za ich niedopełnienie przewidziane są dotkliwe sankcje.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą

1.6.2017 weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców. Drastycznie rozszerzono też katalog sankcji, wprowadzając drakońskie kary do 100.000,00 PLN i zwiększając ilość przypadków obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru agencji zatrudnienia. Nowe przepisy legalizują jednocześnie w pełni i wzmacniają umowy cywilnoprawne kosztem umów o pracę oraz zachęcają do ucieczki od pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu. „Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów obserwowaliśmy masową ucieczkę agencji zatrudnienia z pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu i innych formuł świadczenia usług w oparciu o personel zewnętrzny. Sprawdził się scenariusz, na który zwracaliśmy rządowi uwagę w trakcie prac nad projektem ustawy. Rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom bardzo ostrożne posługiwanie się narzędziami outsourcingowymi i uważne formułowanie umów zarówno z kontrahentami, jak i z personelem (pracownikami i zleceniodawcami). Bezrefleksyjna zamiana pracy tymczasowej na outsourcing jest obejściem prawa i ma gigantyczne skutki prawne zarówno dla agencji pracy tymczasowej, jak i dla jej klientów.” – przypomina Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood i Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej branżowej organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia i firmy outsourcingowe. Izba Pracodawców Polskich jest największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.