Sierpień 2015

Delegowanie zleceniobiorców za granicę: zmiany od 1.1.2016

1.1.2016 r.. wchodzą w życie przepisy likwidujące tzw. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to dla większości firm ogromne zmiany oraz konieczność albo renegocjacji kontraktów zagranicznych albo obniżenia wynagrodzenia netto gwarantowanego personelowi delegowanemu albo zmianę dokumentacji. Tylko niektóre firmy nie  będą musiały dokonywać żadnych zmian. Kancelaria Brighton&Wood od wielu miesięcy przygotowuje wybrana grupę firm do zmiany przepisów.

Na najbliższym spotkaniu otwartym dla wszystkich firm omówione zostaną nowe zasady delegowania zleceniobiorców za granicę oraz omówiona zostanie stosowna dokumentacja.

Francja likwiduje delegowanie pracowników: kolejne zaostrzenie przepisów dla firm delegujących pracowników do Francji

Podczas wakacji francuski rząd zapowiedział przyjęcie kolejnego pakietu przepisów mających na celu zlikwidowanie delegowania do Francji. Przepisy mają uderzyć głównie w polskie firmy oraz w ich francuskich zleceniodawców. Przewidują one kolejne obowiązki administracyjne i inne uciążliwe rygory, którym muszą się poddać zarówno polskie firmy, jak i ich francuscy kontrahenci. Za naruszenie przepisów przewidziano drakońskie kary, m.in. wykluczenie z rynku, także dla francuskich firm.

Jednocześnie urzędy francuskie podejmują działania sprzeczne z prawem unijnym. Brukselskie biuro Izby Pracodawców Polskich podejmuje konkretne działania zmierzające do zatrzymania przez rząd francuski fali naruszeń prawa europejskiego oraz działania wymierzone w konkretne francuskie przedsiębiorstwa państwowe, które dyskryminują podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców delegowanych

Począwszy od sierpnia 2010r. regulacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek pracowników, stosuje się w sposób odpowiedni również do zleceniobiorców.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z jednej strony, podstawy wymiaru składek nie stanowią  diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Jednocześnie, z podstawy wymiaru składek zwolnienia jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód nie może być niższy od przeciętnego wynagrodzenia.

PIP: umowy zlecenia dopuszczalne w branży portowej

Firma zatrudniająca personel w portach przeładunkowych nie musi stosować umów o pracę -  stwierdzili w postępowaniu kontrolnym inspektorzy PIP na Pomorzu. W postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Okręgowy Inspektorat Pracy firmę reprezentowali prawnicy Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych jest przychód pomniejszony o równowartość diet delegacyjnych do danego kraju, przy czym pomniejszenie to nie może spowodować, że podstawa będzie niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przychodem podatkowym pracownika są zarówno wynagrodzenia, inne świadczenia pieniężne, jak i świadczenia w naturze. Sporne jest, czy przychodem ze stosunku pracy jest świadczenie w postaci zakwaterowania za granicą, ponieważ NSA w wyroku z 2014 stwierdził, że świadczenie to nie jest przychodem, jednak sądy powszechne rozstrzygające w sprawach ubezpieczeniowych są na razie (jesień 2015) innego zdania.

Pilne!!! Unia Europejska chce zlikwidować delegowanie pracowników

Szanowni Państwo! 

Pomimo tego, że przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej nie zostały jeszcze implementowane we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska już zapowiedziała w swoim programie prac na ten rok nowy Pakiet przepisów dotyczący mobilności pracowników. W tajnym piśmie, do którego dotarł Portal www.RynekDelegowania.pl skierowanym do Komisji Europejskiej przez ministrów pracy Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, przedstawione zostały konkretne propozycje przyjęcia nowych regulacji, m.in.: ujednolicenia podstawy wymiaru składek w skali całej UE (m.in. likwidacja ulg przewidzianych w prawie polskim), zaostrzenia zasad poświadczania A1 – wprowadzenie każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, wyłączenia z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13, zmiany podstawowej dyrektywy o  delegowaniu 96/71 na nową, zaostrzoną dyrektywę, która de facto zlikwiduje delegowanie w dotychczasowej formie. O tej inicjatywie ani polski rząd, ani polscy przedstawiciele w Unii Europejskiej nic nie wiedzą. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów rządzącej w Polsce koalicji. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego  będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

PIP: umowy zlecenia dopuszczalne w branży izolacyjnej

Firma, która deleguje personel na budowy do Niemiec może stosować umowy zlecenia – stwierdzili w postępowaniu kontrolnym inspektorzy PIP w Małopolsce. Wszyscy zleceniobiorcy posiadali formularze A1 wydane przez ZUS. W postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Okręgowy Inspektorat Pracy firmę delegującą reprezentowali prawnicy Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

 

Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną

Rozporządzenie wykonawcze 987/2009 stanowi, że formularze A1 są wiążące dla instytucji wszystkich krajów UE/EOG do chwili, w której nie zostaną skutecznie wycofane przez instytucję właściwą, która jest wydała.

Instytucja kraju, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie A1, jak i sama instytucja, która A1 wystawiła mogą powziąć wątpliwości, czy A1 została wydana w oparciu o prawidłowe podstawy.

ZUS: A1 bez obrotów krajowych poświadczone prawidłowo

Inspektorzy ZUS potwierdzili w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w firmie budowlanej w Małopolsce, że jeżeli personel delegowany do Niemiec i Skandynawii korzysta z art. 13 Rozp. 883/2004, to ich pracodawca/zleceniodawca nie musi prowadzić w kraju żadnej działalności. Kontrola prowadzona była na zlecenie zagranicznej instytucji kontrolnej w ramach tzw. europejskiej kontroli krzyżowej.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal RynekDelegowania.pl:
Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

Tomasz Major, Brighton&Wood:
ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1, jeżeli jego zdaniem nie są spełnione kryteria delegowania z art. 12 Rozporządzenia 883/2004 lub jeżeli firma albo zainteresowany pracownik nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający, że praca wykonywana będzie przez tegoż pracownika w kilku krajach jednocześnie. Jest to opisane w art. 13 tegoż Rozporządzenia.
Jaki jest skutek niepoświadczenia formularzy A1 przez ZUS?
W takim wypadku stosujemy zasadę terytorialności i na podstawie art. 11 wspomnianego Rozporządzenia odprowadzamy składki za granicą.