luty 2015

Niemiecki urząd celny zwalcza samozatrudnienie w branży opieki

W ostatnich tygodniach miały miejsce liczne kontrole u niemieckich pośredników polskich firm wysyłających opiekunki w ramach samozatrudnienia.

Dwa tygodnie temu niemiecki urząd celny poinformował zarząd Izby Pracodawców Polskich o podejmowanych działaniach zmierzających do ukrócenia procederu zastępowania zatrudnienia przez samozatrudnienie. Konsekwencje karne i finansowe ponoszą przede wszystkim organizatorzy – polskie i niemieckie firmy. Niemiecki urząd celny monitoruje wszystkie strony internetowe – polskie i niemieckie w celu namierzania zorganizowanych grup przestępczych złożonych z polskich i niemieckich przedsiębiorców, działających często w formule „uznanych i działających od wielu lat pośredników”.

„Jedynym prawidłowym modelem delegowania opiekunek było, jest i będzie delegowanie w oparciu o formularz A1.” – skomentował doniesienia niemieckiego urzędu Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej od 15 lat polskie firmy kierujące polskich pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców do Niemiec.

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Szanowni Państwo!

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Rynek charakteryzuje się stabilnymi przychodami, pewnymi płatnościami oraz długofalowymi relacjami z klientami i partnerami niemieckimi.

plan kontroli PIP na 2015r.

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała plan kontroli na 2015r. Według niego, Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić ok. 90 tys. kontroli. Szczególną uwagę zwróci na tzw. umowy śmieciowe.

Z planów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2015 r.  inspektorzy szczególną uwagę zwrócą na umowy cywilnoprawne zawierane w warunkach prawa pracy. Prześwietlą szczególnie branżę ochroniarską i agencje pracy tymczasowej.

od 1 grudnia 2014 tylko 10 kodów PKD w KRS

Począwszy od 1 grudnia 2014r., zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie podmioty wpisane do KRS mogą ujawnić w tym rejestrze nie więcej niż 10 kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), z równoczesnym wskazaniem, który z tych kodów obejmuje przeważający przedmiot prowadzonej działalności. 

Obecnie, wielu przedsiębiorców ma nawet po kilkadziesiąt kodów PKD.

zniesienie obowiązku weryfikacji dokumentów rozliczeniowych ZUS

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy 7 listopada 2014r o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zawiera ona korzystną dla płatników nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Na mocy tej ustawy, zniesiony został obowiązek sprawdzania prawidłowości danych przekazanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych sporządzonych za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto, na podstawie tej ustawy, płatnicy którzy są zobowiązani do pobierania wyłącznie składki zdrowotnej, nie będą musieli przekazywać ubezpieczonym informacji rocznej.

Do tej pory, obowiązkiem każdego płatnika było też sprawdzenie prawidłowości danych w przekazanych do ZUS raportach miesięcznych dotyczących danego roku do 30 kwietnia następnego roku. W razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów płatnicy musieli sporządzić ich korektę. Płatnik, który nie dokonywał weryfikacji dokumentów w tym terminie, narażał się na karę grzywny do 5.000 zł. W praktyce jednak ZUS nie nakładał tej kary.

plan kontroli skarbowych na 2015 rok

Resort finansów opublikował dokument określający zadania urzędów kontroli skarbowej na 2015 rok. Jest on opracowany na podstawie analizy realizacji zadań z lat ubiegłych.

Oto najważniejsze, jak to określa Ministerstwo Finansów” obszary zagrożeń”, na których będą koncentrowały się kontrole skarbowe w zakresie VAT, CIT oraz PIT.

czas trwania kontroli - nieprecyzyjny przepis i sprzeczne orzecznictwo

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 83 i nast.) określają roczne limity czasowe trwania kontroli w danym przedsiębiorstwie.

Są one uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i odpowiednio wynoszą: 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorcy, 18 dni roboczych u małego przedsiębiorcy, 24 dni robocze u średniego przedsiębiorcy i 48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców.

inspektorzy pracy czytają fora internetowe i reagują na wskazane tam nieprawidłowości - wywiad z rzecznikiem PIP

Jak już Państwa informowaliśmy, w 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy chce skontrolować 88 tys. podmiotów. Szczegółową kontrolą zostaną objęte mają być zakłady zatrudniające pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Obecnie pojawił się postulat Państwowej Inspekcja Pracy, aby inspektor pracy mógł skontrolować firmę bez zapowiedzi.

 

zmiany w ustawie o KRS - znosi się obowiązek składania wzorów podpisów

Od 15 stycznia br. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsza z nich znosi obowiązek przedkładania w KRS wzoru podpisu reprezentanta spółki.

Dotychczas, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagała, aby poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta dołączone były do wniosków o wpis, to samo - w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

Zmiany w przepisach KP w zakresie zawierania umów terminowych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już od kilku miesięcy zapowiada zmiany w Kodeksie pracy dotyczące zawierania umów na czas określony oraz na okres próbny.

Jak dotychczas jedyny projekt nowelizacji datowany jest na 20 października 2014 r., choć w dzisiejszej prasie wiceminister pracy zapowiada dalsze modyfikacje tego projektu.